Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Τον Θεόν όψοντε …

Ο Πασκάλ έλεγε : «Επειδή υπάρχουν τόσοι άνθρωποι ανάξιοι της αγάπης του Θεού, θέλησε να τους αφήσει στερημένους από το αγαθό το οποίο δεν θέλουν. Δεν θα ήταν, λοιπόν, δίκαιο να φανερωνόταν μ΄ ένα τρόπο ξεκάθαρα θεϊκό και απολύτως ικανό να πείσει όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν ήταν επίσης δίκαιο να ερχόταν μ’ ένα τόσο κρυφό τρόπο, ώστε να μην μπορούν να Τον αναγνωρίσουν εκείνοι που Τον γυρεύουν ειλικρινά… Υπάρχει αρκετό φώς για εκείνους που δεν επιθυμούν παρά μόνο να Τον δουν, και αρκετό σκοτάδι για κείνους που έχουν αντίθετη διάθεση» ( Σκέψεις 430 )

Η επιλογή των Μαθητών

(Κατά Ματθαίον – δ΄ 18-23) Τῷ καιρῷ εκείνῳ, περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. * Ως αλιείς ιχθύων τους ζώντες ιχθείς τους μετατρέπετε σε νεκρούς. Ως αλιείς ανθρώπων τους νεκρούς (πνευματικά) ανθρώπους τους μετατρέπετε σε Ζώντες.

Η Πεντηκοστή

“Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το άγιον, και δι’ αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας• φιλάνθρωπε, δόξα σοι.”

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Τα είδη των γνωστικών ανθρώπων

«Υπάρχουν δύο είδη γνωστικών ανθρώπων. Εκείνοι που υπηρετούν το Θεό με όλη την καρδιά τους, γιατί τον γνωρίζουν και εκείνοι που τον αποζητάνε με όλη την καρδιά τους, επειδή δεν τον γνωρίζουν» Πασκάλ

Το Θαύμα

Όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξις